De Hagenpoort is een sfeervolle, levendige en creatieve school. Dat komt mede door de grote inzet van ouders.
Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor ons. Dit betekent voor ons als team dat we onze leerlingen samen met hun ouders ondersteunen in hun leren en ontwikkeling. Als teamleden vanuit onze professionele rol en deskundigheid, samen met ouders vanuit hun rol als opvoeder en deskundige in hun kind. Dit betekent dat we samenwerken, elkaar informeren over wat goed en minder goed gaat en wederzijds het gesprek zoeken als er vanuit een van beide vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind zijn. Onze houding naar elkaar is hierbij proactief, open en respectvol.
Ouders participeren op onze school op het gebied van beleid (MR), het organiseren van schoolactiviteiten (OR) en het op allerlei manieren ondersteunen van activiteiten in en rond de klas.

Ouderraad (OR)

De voorzitter van onze ouderraad is Roel de Beer (roel.de.beer@hotmail.com) De actuele samenstelling van de OR vindt u in onze schoolgids.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft 6 leden: 3 ouders (oudergeleding) en 3 teamleden (personeelsgeleding). 
De leden van de oudergeleding zijn Robin Verhoek (vz ), Petra Lenting en Sander van Essen. U kunt de MR bereiken via mr@dehagenpoort.nl

Schooldocumenten